Uwarunkowania prawne i finansowe

IV. Uwarunkowania prawne i finansowe

Najważniejsze akty prawne i dokumenty kierunkowe:
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
– Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. – Ministerstwo Gospodarki 2009
– Polityka Energetyczna Polski do 2050 r. – Ministerstwo Gospodarki 2014
– Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015 r. – Dz.U. 2015 z dnia 3.04 poz.348*
* Ustawa wprowadziła system aukcyjny, oparty na gwarantowanych taryfach-na 15 lat, przyznawanych wytwórcom, którzy zaoferują najniższą cenę energii z OZE. System aukcyjny ma w zamierzeniu ustawodawcy zastąpić dotychczas obowiązujący system wsparcia OZE, oparty na obowiązku zakupu energii z OZE przez sprzedawców z urzędu oraz zielonych certyfikatach. Ustawa przewiduje, że 25 proc. energii odnawialnej będzie pochodziło
z instalacji do 1 MW. To w zamyśle ustawodawcy ma zagwarantować, że ich właściciele nie przegrają konkurencji z dużymi producentami, mającymi niższe koszty wytwarzania.
W wykonaniu Ustawy* w dniu 13 listopada 2015 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2015 r. poz.2063).

 

Dla elektrowni fotowoltaicznych, o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 1MW,
cenę referencyjną dla zakupu energii w gwarantowanym 15 letnim okresie określono na poziomie 465 zł/MWh.

W przedziale powyżej 1MW elektrycznej mocy wytwórczej zainstalowanej, dominującą pozycję posiadają siłownie wiatrowe, które są zdecydowanie słabiej reprezentowane w przedziale do 1MW. Tym samym, projekty elektrowni fotowoltaicznych mają zdecydowanie mniejsze szanse na konkurencję w przedziale mocy wytwórczych powyżej 1MW.