O firmie

I Wprowadzenie,  informacje ogólne

Projekt biznesowy „Polskie Elektrownie Słoneczne” powołany do życia w formule spółki akcyjnej, a przygotowywany od kilkunastu lat przez moderatorów tego przedsięwzięcia , polega na opracowywaniu projektów inwestycyjnych, budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy nie większej niż 1 MW, wytwarzających energię elektryczną oraz sprzedaży wytworzonej energii do sieci energetycznej bądź sprzedaży gotowych projektów inwestorom branżowym/kapitałowym , pochodzącym z rynku rodzimego lub zagranicy np. Niemiec , Wielkiej Brytanii czy Portugalii. Spółka Akcyjna Polskie Elektrownie Słoneczne z siedzibą w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja 54 B została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588052 ,NIP: 8522617407, REGON: 363070019 w dniu 25.11.2015r.
W ramach rozpoczętego projektu biznesowego, pozyskano pięć gotowych projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW, zlokalizowanych na obszarze powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. W grudniu 2015 roku Polskie Elektrownie Słoneczne S.A. zawarły „Umowę o rozwijanie projektu” na podstawie której, Polskie Elektrownie Słoneczne uzyskały prawo pierwszeństwa nabycia 8 projektów PV na terenie Polski, do których developer uzyskał tytuł prawny i przedstawił audyt pod kątem warunków lokalizacyjnych dla elektrowni fotowoltaicznej. Realizowany jest projekt pozyskania kolejnych 14-18 projektów.

II Plany rozwoju działalności i budowa kapitału Spółki

Wlatach 2016 – 2017 moderatorzy przedsięwzięcia koncentrują działania na rozwoju już gotowych projektów oraz pozyskaniu kolejnych lokalizacji, które powiększą portfel inwestycyjny o kolejne 35 do 50 projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW i doprowadzeniu do etapu deweloperskiego tj. : uzyskania tytułu prawnego do lokalizacji, uzyskania decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, umów przyłączeniowych wraz z pozwoleniem na budowę. Planowanym krokiem w ramach budowy kapitału, jest wejście na giełdę NewConnect (rynek alternatywnego systemu obrotu) i pozyskanie na nim dodatkowych ok. 1.400.000 PLN na realizację projektu. Realizujemy to w ścisłej współpracy z kancelarią „Zarzecki,Lasota i Wspólnicy” Sp. z o.o. – Autoryzowanym Doradcą NewConnect.  Okolicznością sprzyjającą projektowi, są znaczne środki publiczne, w tym środki unijne, będące do dyspozycji na realizację tego typu projektów. Mając na uwadze, że do 2020 r. Polska ma osiągnąć 15% udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, w tym energii elektrycznej z OZE, polski system prawny po przyjęciu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, zbliżył się do standardów obowiązujących w tym zakresie w innych krajach UE i ma szansę utrwalić pozycję Polski jako kraju, który stwarza korzystne warunki do inwestowania w tej branży. W ostatnim okresie, szczególnie po przyjęciu Ustawy OZE, zostały zaakcentowane perspektywy rozwoju energetyki opartej na systemach fotowoltaicznych, które zostały dostrzeżone min. przez takich inwestorów jak grupa RWE.
Udział OZE w polskiej energetyce rośnie jednostajnie, głównie dzięki energetyce wiatrowej. Znaczącą technologią OZE, która odnotowała dynamiczny wzrost udziału w mocach wytwórczych i produkcji w Europie jest fotowoltaika.
W obszarze fotowoltaiki pomimo zbliżonych warunków nasłonecznienia do Niemiec i np. korzystniejszych niż w Anglii, Polska nadal jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o udział tej technologii w miksie energetycznym.
Na statystycznego mieszkańca naszego kraju przypada niespełna 1W mocy z instalacji fotowoltaicznych, podczas gdy średnia UE to 170 W, a u lidera w rozwoju tej technologii, czyli Niemiec – niemal 500 W na osobę, co oznacza ,że potencjał rynku jest bardzo duży.

III Uwarunkowania prawne i finansowe

Najważniejsze akty prawne i dokumenty kierunkowe:
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348
– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
– Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. – Ministerstwo Gospodarki 2009
– Polityka Energetyczna Polski do 2050 r. – Ministerstwo Gospodarki 2014
– Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015 r. – Dz.U. 2015 z dnia 3.04 poz.348*
* Ustawa wprowadziła system aukcyjny, oparty na gwarantowanych taryfach-na 15 lat, przyznawanych wytwórcom, którzy zaoferują najniższą cenę energii z OZE. System aukcyjny ma w zamierzeniu ustawodawcy zastąpić dotychczas obowiązujący system wsparcia OZE, oparty na obowiązku zakupu energii z OZE przez sprzedawców z urzędu oraz zielonych certyfikatach. Ustawa przewiduje, że 25 proc. energii odnawialnej będzie pochodziło
z instalacji do 1 MW. To w zamyśle ustawodawcy ma zagwarantować, że ich właściciele nie przegrają konkurencji z dużymi producentami, mającymi niższe koszty wytwarzania.
W wykonaniu Ustawy* w dniu 13 listopada 2015 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz.U. z dnia 8 grudnia 2015 r. poz.2063).

Dla elektrowni fotowoltaicznych, o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 1MW,
cenę referencyjną dla zakupu energii w gwarantowanym 15 letnim okresie określono na poziomie 465 zł/MWh.

W przedziale powyżej 1MW elektrycznej mocy wytwórczej zainstalowanej, dominującą pozycję posiadają siłownie wiatrowe, które są zdecydowanie słabiej reprezentowane w przedziale do 1MW. Tym samym, projekty elektrowni fotowoltaicznych mają zdecydowanie mniejsze szanse na konkurencję w przedziale mocy wytwórczych powyżej 1MW.

IV Dlaczego farmy fotowoltaiczne do 1MW ?

 1. Moc źródła wytwórczego do 1MW jest stosunkowo łatwo absorbowana przez sieć 15kV Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Sieci średniego napięcia ‘SN’ 15kV są podstawowymi sieciami dystrybucyjnymi w polskim systemie elektroenergetycznym, które z GPZ (Głównych Punktów Zasilania) rozprowadzają energię do miejscowości, pomiędzy miejscowościami i do większych odbiorców. Uwzględniając powyższe elementy, w tym również stosunkowo dużą gęstość sieci 15kV, źródła o mocy do 1MW dają większe możliwości (prawdopodobieństwo) uzyskania warunków i umowy przyłączeniowej od OSD.
 2. Aukcje będą prowadzone osobno dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz obiektów o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Ustawa zakłada, że co najmniej 25% ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii sprzedanej w drodze aukcji powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW. Koszty inwestycyjne a w rezultacie cena wytworzenia energii dla instalacji do 1MW zachowują podobną strukturę i proporcje, co pozwala na zachowanie realnych warunków do konkurowania oferowaną ceną podczas aukcji.
 3. Projekty fotowoltaiczne o mocy do 1MW mają zdolność do przeprowadzenia stosunkowo szybkiej, jak na projekty branży OZE, procedury uzgodnień i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku, stwierdzenia braku konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe po 21 miesiącach, zakładając maksymalne wykorzystanie czasu dla wszystkich procesów. Dla farm wiatrowych pełny proces wymaga ok. 5 lat a często 7-8 lat.
 4. Budowa i eksploatacja farm fotowoltaicznych, nie wpływa na środowisko, nie oddziaływuje i nie zmienia najbliższego otoczenia oraz walorów krajobrazowych.
 5. Ewentualna konieczność odstąpienia od projektu na etapie uzgodnień z powodu np. nieprzychylnej decyzji, następuje przy nieporównywalnie niższym (w stosunku do farm wiatrowych) poziomie poniesionych kosztów.

V Ogólne informacje o projektach elektrowni

 1. Projekty inwestycyjne zostały zaplanowane w centralnej Polsce, w województwie łódzkim na terenie powiatu poddębickiego.
 2. Planowane elektrownie fotowoltaiczne rozmieszczone są na obszarze trzech sąsiadujących gmin: Wartkowice, Poddębice i Dalików, w miejscowościach: Bronów, Nowa Wieś, Sworawa, Tarnowa i Krzemieniew położonych, w promieniu 7 km.
 3. Uregulowany tytuł prawny do nieruchomości objętych inwestycjami wraz z niezbędną służebnością, na podstawie 25-27 letnich umów dzierżawy. W Księdze Wieczystej zostały ujawniono prawa dzierżawcy PES S.A.
 4. Dla każdej lokalizacji zawarto z PGE Dystrybucja S.A. umowę przyłączeniową do sieci 15kV, fotowoltaicznego źródła wytwórczego o mocy 0,999 MW.
 5. Uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę.
 6. Sąsiedztwo lokalizacji elektrowni, wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych w fazie eksploatacji.
 7. Projekty są gotowe do realizacji po pozyskaniu finansowania.

VI Propozycje dla Inwestora

✔ Inwestycję w dynamicznie rozwijający się rynek Odnawialnych Źródeł Energii w perspektywie UE 2016 – 2050

✔ Nabycie akcji uprzywilejowanych Spółki przed planowanym wejściem na rynek NEW CONNECT , spółek działających przede wszystkim w sektorach tzw. Nowych Technologii : IT, media elektroniczne, biotechnologia, odnawialne źródła energii alternatywnej.

✔ Możliwość zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki , przy większej inwestycji.

✔ Inwestycja w perspektywie najbliższych 2 lat ma perspektywę dużego wzrostu, biorąc pod uwagę inwestycję w akcje spółki na obecnym etapie i spodziewaną ich wartość w roku 2017 tj. po odbytych pierwszych aukcjach organizowanych przez Prezesa URE.

✔ Plan wejścia NewConnect daje Inwestorowi swobodę decyzji „wyjścia z inwestycji i realizację zysków” w dowolnym krótko jak i długoterminowym okresie, bez konieczności zgody wyrażanej przez innych akcjonariuszy.

✔ Spółka będąca „inwestorem know-how” tworzy deweloperskie projekty biznesowe, w których udziały obejmują inwestorzy prywatni.

✔ Rosnące zainteresowanie polskim rynkiem ze strony dużych graczy i developerów OZE, z innych rynków europejskich.

✔ Możliwość inwestowania w akcje dające perspektywy ponadprzeciętnych zysków. Niepokój i wyczekiwanie inwestorów ma szansę doczekać się nieuchronnych zmian na zachowawczym polskim rynku energii poddanym presji wzrastającej konkurencji OZE i sprawdzonych nowoczesnych modeli rynkowych wspartych postępem technologii. Moment zmiany aktualnego, zachowawczego wobec konwencjonalnych technologii rynku, ma dużą szansę na wygenerowanie znacznego zapotrzebowanie na oferowane projekty.