Dlaczego farmy fotowoltaiczne do 1MW?

V. Dlaczego farmy fotowoltaiczne do 1MW?

1. Moc źródła wytwórczego do 1MW jest stosunkowo łatwo absorbowana przez sieć 15kV Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Sieci średniego napięcia ‚SN’ 15kV są podstawowymi sieciami dystrybucyjnymi w polskim systemie elektroenergetycznym, które z GPZ (Głównych Punktów Zasilania) rozprowadzają energię do miejscowości, pomiędzy miejscowościami i do większych odbiorców. Uwzględniając powyższe elementy, w tym również stosunkowo dużą gęstość sieci 15kV, źródła o mocy do 1MW dają większe możliwości (prawdopodobieństwo) uzyskania warunków i umowy przyłączeniowej od OSD.

2. Aukcje będą prowadzone osobno dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz obiektów o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Ustawa zakłada, że co najmniej 25% ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii sprzedanej w drodze aukcji powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW. Koszty inwestycyjne a w rezultacie cena wytworzenia energii dla instalacji do 1MW zachowują podobną strukturę i proporcje, co pozwala na zachowanie realnych warunków do konkurowania oferowaną ceną podczas aukcji.

3. Projekty fotowoltaiczne o mocy do 1MW mają zdolność do przeprowadzenia stosunkowo szybkiej, jak na projekty branży OZE, procedury uzgodnień i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku, stwierdzenia braku konieczności wykonania raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe po 21 miesiącach, zakładając maksymalne wykorzystanie czasu dla wszystkich procesów. Dla farm wiatrowych pełny proces wymaga ok. 5 lat a często 7-8 lat.

4. Budowa i eksploatacja farm fotowoltaicznych, nie wpływa na środowisko, nie oddziaływuje i nie zmienia najbliższego otoczenia oraz walorów krajobrazowych.

5. Ewentualna konieczność odstąpienia od projektu na etapie uzgodnień z powodu np. nieprzychylnej decyzji, następuje przy nieporównywalnie niższym (w stosunku do farm wiatrowych) poziomie poniesionych kosztów.