Nowa Wieś

Grunty pod Farmy Fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne stanowią elektrownie ekologiczne posadowione na gruncie.
Na stopnień produktywności danej instalacji składają się m.in.: warunki atmosferyczne, lokalizacja elektrowni i materiały z jakich została wybudowana.

Niebagatelne znaczenie dla wydajności farmy fotowoltaicznej ma odpowiedni wybór działki, na której powstanie instalacja.

Powierzchnia gruntu

Statystycznie jedna farma fotowoltaiczna o mocy do 1MW powstaje na obszarze
o powierzchni około 2 ha. Przy czym należy uwzględnić, że  wielkość terenu potrzebna do budowy elektrowni uwarunkowana jest od mocy jaką planowana instalacja ma wytwarzać oraz od rodzaju modułów, które mają zostać zainstalowane.

Ukształtowanie gruntu

Inwestycja nie powinna być lokalizowana na skrajach lasów lub po północnej stronie wzgórz, z uwagi na duże zacienienie terenu. Obszar, na którym położona będzie farma fotowoltaiczna powinien być nasłoneczniony w jak największym stopniu.

Ukształtowanie terenu pełni ważną rolę w późniejszej produkcji zielonej energii.
Im grunt jest bardziej płaski, tym równomierniej docierają promienie słoneczne,
a tym samym korzystniej wpływa na pracę zainstalowanych modułów oraz zwiększa ich produktywność.

Źródło: www.gis.um.wroc.pl

Położenie gruntu

Z uwagi na fakt, iż budowa farmy fotowoltaicznej wymaga zajęcia dużej powierzchni gruntu, elektrownie słoneczne budowane są zazwyczaj poza granicami administracyjnymi miast, jednak zdążają się wyjątki. Wybierając lokalizację instalacji należy mieć na uwadze przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie gruntu

Jednym z najważniejszych czynników poddawanych sprawdzeniu  przed budową farmy fotowoltaicznej jest przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia planu miejscowego na obszarze objętym inwestycją muszą zezwalać na budowę farmy fotowoltaicznej.

Na terenie Polski większość obszarów nie posiada opracowanych ustaleń planistycznych. W takich przypadkach budowa elektrowni możliwa będzie po uzyskaniu decyzji
o warunkach zabudowy.

Odległość od linii średniego napięcia

Najbardziej pożądanymi gruntami pod budowę farmy fotowoltaicznej są tereny, przez które przechodzi linia elektroenergetyczna. Częstym powodem rezygnacji przez inwestorów z budowy elektrowni, mimo spełnienia wszystkich wyżej wymienionych aspektów, jest posadowienie linii elektroenergetycznej w odległości większej niż 150 m od elektrowni, ponieważ generuje to zwiększenie kosztów budowy instalacji.

Dostęp do drogi publicznej

Teren, na którym zlokalizowana będzie farma powinien posiadać dostęp do drogi publicznej. Projekt elektorowi również uwzględnia oddalanie od pasa drogowego
o odległość uzależnioną od kategorii drogi oraz rodzaju terenu (zabudowany/niezabudowany).

Rodzaj gruntów rolnych

Farmy fotowoltaiczne często znajdują się na terenach rolnych, należy zatem zwrócić szczególną uwagę na rodzaj tych gruntów. Inwestycje tego typu lokalizowane są na gruntach rolnych słabszej klasy IV-VI.

Walory przyrodnicze i zabytkowe gruntu

Warunkiem podlegającym weryfikacji przy planowaniu inwestycji jest jej położenie względem obszarów chronionych i zabytkowych. Budowa farmy fotowoltaicznej
na takich terenach jest często niemożliwa lub wiąże się z licznymi utrudnieniami, lub wydłużeniem procesu budowy.

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl